FireFox - Trình duyệt web phát triển nhất của Mozilla 50.0b7/51.0a2/52.0a1

Tải trình duyệt FireFox cho máy tính 32bit và 64bit.

Version Release Date Tải về Average Rating
50.0b7/51.0a2/52.0a1 25/10/16 1
0/5, 0 đánh giá
49.0.1 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
49.0.1 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
49.0 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
49.0 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
51.0 Alpha 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
51.0 Alpha 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.2 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.2 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.1 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.1 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
47.0.1 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
47.0.1 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0.a1 Alpha 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0.a1 Alpha 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0a1 Alpha 64bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0 32bit Beta 1 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0 64bit Beta 1 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
47.0 32bit 19/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
47.0 (64bit) 18/10/16 1
0/5, 0 đánh giá